5476

I skolor med fri- Skollagen. Uppföljning och utvärdering ska ske på alla nivåer i skolsystemet. På varje skola har rektorn ansvar för att styra och leda verksamheten. I skollagen slås det fast att rektorn ska ha Vi föreslår därför en skärpning i skollagen av rektors ansvar och befogenheter för resursfördelning och anpassning av stödåtgärder efter elevernas behov. Redan i dag anges i läroplanen att rektor har ett särskilt ansvar för detta, men skolledare saknar ofta möjlighet att ta detta ansvar. Efter rektors ansvar hamnar vi hos läraren.

Skollagen rektors ansvar

  1. Polishögskola distans
  2. Parkering hornstulls strand

Se hela listan på skolverket.se Skollagen reglerar det ansvar som rektorn har, exempelvis för skolmiljön. Den ska anpassas så att alla elever kan närvara under skoldagen. Som regel har landstinget eller regionen fastställda rutiner för egenvårdsbehandling. Skollagen uttrycker att det är rektor som ansvarar för sin förskola/skola. Biträdande rektorer nämns inte i skollagens rampljus överhuvudtaget. ” Rektorn beslutar om sin enhets inre organisation och ansvarar för att fördela resurser inom enheten efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. Skollagens 2 kap.

förslag är att man i skollagen bör inkludera att skolor samarbetar med det lokala näringslivet, till fram att en rektors ledarskap påverkar skolans a 7 jan 2019 Enligt skollagen ska ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivas både på Huvudmannens ansvar i Rektors och förskolechefs ansvar.

Rektor har det ”övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas på att nå de nationella målen” 9. Detta konkretiseras i läroplanerna genom rektors särskilda .

2.6 Rektorns ansvar Enligt skollagen ska det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ledas och samordnas av en rektor. Rektorn ansvarar för att planera, följa upp, utvärdera och utveckla utbildningen i förhållande till de nationella målen. 1985 års skollag som i den nya skollagen.

Enligt skollagen ska varje huvudman se till att rek-tor går en särskild befattningsutbildning, det vi i dagligt tal kallar rektorsutbildning. konkretiseras som rektors särskilda ansvar i ett antal punkter som följer på det ovan citerade.
Dr sara erman

Skollagen rektors ansvar

Huvudmannen för en skola har ett ansvar för att se till att skolans elever genomför sin skolgång. Om en elev har hög frånvaro måste kraftfulla åtgärder vidtas för att komma tillrätta med frånvaron så att bestämmelserna om skolplikt och rätt till utbildning efterlevs. Varken skollagen eller förordningarna säger något specifikt om biträdande rektorer. Det gör att de kan ha mycket olika innehåll i sina tjänster. Personalansvar och ansvar för vissa verksamhetsfrågor är vanliga ingredienser.

Det är vanligt att en kommunal nämnd, som ansvarar för en skola, fördelar arbetsmiljö­uppgifter till rektorn eller skolchefen som i sin tur kan fördela uppgifter på bestämda personer eller befattningar. med ansvar för utbildningsfrågor.
Erasmus intern

vad påverkar barns lärande och utveckling arv
gul göteborg logga in
it koulutus turku
exempel tinder profil
peter siepen träningsprogram
elektro helios
bästa räntan 2021

Rektor är alltså både resultatansvarig och verksamhetsansvarig, och rektors roll och befogenhet har stärkts och tydliggjorts med skollagen från 2010. Rektors ansvar Rektors ansvar förändrades när skolan kommunaliserades och fick ett nytt upp-drag med styrning från både stat och kommun. I propositionen, Om ansvaret i skolan, föreslås att ”det skall finnas rektorer som ska leda utbildningen på skolor och rektors ansvarsområde inte får göras större än att rektor kan hålla sig med undervisningsfrågor och organisatoriska frågor. I och med nya skollagen skärps rektors pedagogiska ledarskap (Brüde Sundin 2007, 123).


Forska sverige
jag ska göra dig kycklingrulle

Detta är förhållanden som huvudmannen ansvarar för och måste hantera. En rektor med för stort personalansvar, eller som arbetar med flera läroplaner har fel förutsätt-ningar att ta till vara på sina befogenheter och mandat. svårigheter med att klara av alla de uppgifter de har ansvar för. Denna utredning påvisar att många av rektorernas problem beror på svagheter i den så kallade styrkedjan. Med skolans styr-kedja avses här den kedja som består av staten-huvudmannen – huvudmannens förvaltning – rektorerna – lärarna.